תנאי שימוש

 

תנאי השימוש המובאים בהמשך חלים גם על המפרסמים בIsrael Exporter וגם על המשתמשים בשירותי האתר.

חברת Israel Exporter והאתר הנ"ל יכונו מעתה והלאה, ביחד ומטעמי נוחות, "האתר".

משתמשי האתר יכונו מעתה והלאה, ביחד ומטעמי נוחות, "המשתמש" ו/או "המשתמשים".

למען הסר ספק, השימוש בלשון זכר בתנאי השימוש נעשה מטעמי נוחות בלבד.

חוקי מדינת ישראל, והם בלבד, חלים על תנאי שימוש אלה. תנאי השימוש המובאים להלן אין בהם בכדי לגרוע בשום צורה מן התנאים המפורטים באף חוק ותחיקה באופן כללי. תנאי הכרחי של השימוש בשירותי האתר הינו ההסכמה לתנאי שימוש אלה ע"י המשתמש. בהסכמתו לתנאי שימוש אלה ו/או בשימוש עצמו באתר, המשתמש מצהיר ומסכים כי יציית לתנאי השימוש.

 

 

 1. כללי
  1. האתר מעמיד לרשות המשתמש מגוון שירותים, וביניהם הקמת כרטיס חברה, מנוע חיפוש והאפשרות למקם פרסומות באתר.
  2. האתר רשאי, לפי שיקול דעתו בלבד, לערוך שינויים בשירותים שהוא מציע למשתמש, להוסיף להם או לבטל כל אחד מהם, לפי שיקול דעתו בלבד.
  3. האתר רשאי, לפי שיקול דעתו בלבד, לגבות כסף מהמשתמש עבור השימוש בכל שירותיו או במקצתם.
  4. האתר, לפי שיקול דעתו בלבד, רשאי להעניק למשתמשים בשירותיו, כולם או מקצתם, הטבות לפי ראות עיניו.
  5. האתר רשאי, לפי שיקול דעתו בלבד, לסרב לספק שירותים, כולם או מקצתם, למשתמש מסוים, או להגביל את טווח השירותים לאותו משתמש.
  6. האתר רשאי, לפי שיקול דעתו בלבד, לסרב לקבל אדם ו/או תאגיד ו/או כל ישות חוקית אחרת, כחבר ו/או משתמש.
  7. האתר רשאי, לפי שיקול דעתו בלבד, לבטל או להגביל את חברותו של משתמש.
  8. האתר רשאי, לפי שיקול דעתו בלבד, לסרב לפרסם או לצנזר כל תוכן שהוא.
  9. האתר רשאי לאסוף ולהשתמש בפרטים ובמידע על המשתמש, בהתאם להצהרת הפרטיות המובאת בהמשך.
  10. אם אחד או יותר מן האירועים המפורטים בתנאי השימוש והצהרת הפרטיות המובאת בהמשך יתרחשו, המשתמש מוותר, לחלוטין ובאופן סופי, על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהן כלפי האתר ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או נציגיו ו/או כל איש מטעמו.
    
 2. פרסום באתר
  1. במסגרת השירותים הניתנים ע"י האתר למשתמש, האתר מעניק למשתמש את האפשרות לפרסם תכנים שונים, ובהם הודעות מלל, באנרים (Banners), תוכן חוזי, תוכן שמע, וכד', ו/או לקדם את דירוגו במנוע החיפוש באתר, בתשלום ו/או בחינם, או בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של האתר.
  2. בזאת מוסכם ומוצהר כי האחריות על התוכן המפורסם ע"י המשתמש באתר תוטל על המשתמש בלבד, והמשתמש מתחייב לשפות ו/או לפצות את האתר במלוא הסכום עבור כל נזק שעלול להיגרם לאתר בעקבות הפרסום הנ"ל, כולל הוצאות שונות ואגרות משפטיות.

   המשתמש מסכים ומצהיר כי אם הליכים משפטיים או אחרים ייפתחו נגד האתר בשל הפרסום, על המשתמש לכסות את ההוצאות והעמלות של עורכי-הדין של האתר.

   למען הסר ספק מובהר בזאת כי האתר אינו אחראי לשום תוכן שהוא המפורסם ע"י המשתמש.
    
  3. המשתמש מתחייב שלא להטעות ו/או ליצור רשמים מוטעים כלשהם כלפי משתמשים אחרים באתר, וכחלק מכך המשתמש מתחייב כי פרסומיו באתר יהיו מדויקים ועדכניים.
  4. האתר רשאי לדחות כל פרסום או פרסומת של המשתמשים או לצנזר אותם, לפי שיקול דעתו הבלעדי.
  5. האתר רשאי, לפי שיקול דעתו בלבד, לחדול מהצגה של כל פרסומת של המשתמש, באם מסע הפרסום החל או לא, ובין אם שולם עבורו או לא.
  6. המשתמש מתחייב שלא לפרסם תוכן פוגעני באתר, בין אם בעצמו אם ע"י מישהו מטעמו, כולל תוכן גזעני, פורנוגראפי, תוכן המעודד שימוש בסמים או כל תוכן האחר בו ייראה האתר כפוגעני, וזאת תחת שיקול הדעת הבלעדי של האתר.

   בלי לגרוע מן האמור לעיל, באם המשתמש יפרסם תוכן פוגעני כלשהו באתר, המשתמש מתחייב לשפות ו/או לפצות את האתר במלוא הסכום עבור הנזק, כולל הוצאות ו/או אגרות משפטיות להן יזדקק האתר בעקבות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שהן.
    
  7. המשתמש מתחייב שלא לפרסם באתר באופן כלשהו, כל תוכן המהווה הפרת זכויות יוצרים ו/או זכות אחרת של צד שלישי, בין אם אותו הצד הינו משתמש בעצמו או לא.

   היה והמשתמש יפרסם כל תוכן שלגביו הועלתה תביעת זכויות יוצרים כלפי האתר מצד שלישי כפי שצוין לעיל, המשתמש מתחייב לשפות ו/או לפצות את האתר במלוא הסכום עבור הנזקים, כולל הוצאות ו/או אגרות משפטיות, אותן יצטרך האתר בעקבות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שהן.
    
  8. אם הפרסומת כוללת תשלום חד-פעמי או תשלום חידוש, המשתמש מתחייב לשלם את התשלום לאתר במלואו ובמועד, ואם לא יעשה כן, רשאי האתר באופן מיידי וללא הודעה מראש למשתמש, להפסיק לפרסם את תוכן המשתמש, כולו או מקצתו, ו/או לבטל את חברות המשתמש באתר ו/או להגביל אותה ו/או ליזום הליכים משפטיים נגד המשתמש כדי לגבות את חובו לאתר. במקרה שכזה, המשתמש מתחייב לשפות ו/או לפצות את האתר עבור כל נזק שהוא כולל אגרות משפטיות.
  9. האתר רשאי מעת לעת ולפי שיקול דעתו בלבד, לתת לכל המשתמשים או למקצתם, המפרסמים באתר, הנחות ו/או הצעות מיוחדות ו/או הטבות שונות.
  10. המשתמש מסכים ומצהיר כי האתר יקבע את אופן הפרסום, כולל תאריכיו, הצגתו, מיקומו באתר וצורתו, לפי שיקול דעתו של האתר בלבד, תוך התחשבות ככל הניתן בבקשות המשתמש.
    
 3. הצהרות והתחייבויות המשתמש
  1. המשתמש מתחייב לבצע שימוש זהיר והוגן בשירותים באתר, ויתרה מכך, המשתמש מתחייב שלא למנוע או לשבש את פעילות האתר בכל דרך שהיא.
  2. המשתמש מתחייב שלא לבצע שימוש מזיק בשירותים של האתר.
  3. המשתמש מתחייב להשתמש באתר בהתאם לתנאים הכתובים בחוק ובתחיקה בכלל.
  4. המשתמש מתחייב שלא להפר בשום אופן את זכויות האתר, כולל זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, וכד'.
  5. המשתמש מתחייב להתנהג כלפי משתמשים אחרים באתר בכבוד, תוך התחשבות ואחריות, ומתחייב גם שלא להשמיץ או להוציא דיבתם של משתמשים אחרים רעה.
  6. המשתמש מתחייב לשמור על פרטיותם של משתמשים אחרים ומתחייב כמו כן שלא לעשות שימוש כלשהו בפרטיהם של משתמשים אחרים, ללא רשות מפורשת בכתב מן המשתמשים הנ"ל לשימוש שכזה.
  7. המשתמש מתחייב לציית להוראות האתר ו/או כל איש מטעמו ו/או נציגיו ומתוקף זאת לציית לכל המפורט בתנאי שימוש אלה.
  8. המשתמש מסכים ומצהיר כי כל הזכויות לקניין הרוחני, כולל זכויות יוצרים, פטנטים, סמלים מסחריים, סודות מסחריים ומידע חסוי, בכל חומר הנערך וייערך ע"י האתר, הינם רכושם הבלעדי של האתר.

   המשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש כלשהו בקניין הרוחני באתר, ומתוקף זאת שלא לעשות שימוש כלשהו בסמליל ו/או בסמליו המסחריים של האתר, אלא אם קיבל רשות בכתב ומראש ומן האתר.
  9. המשתמש מתחייב שלא לחשוף ולא להעביר בצורה כלשהי, לכל צד שלישי, כל מידע שהוא שסופק או שיסופק לו ע"י האתר ו/או שיש ברשותו ו/או לגבי עסקי האתר, ללא הסכמתו המפורשת והכתובה של האתר.
  10. המשתמש מסכים ומצהיר כי הוא יודע כי בתמורה למתן השירותים הוא עשוי להידרש מעת לעת ע"י האתר לספק פרטים אישיים שונים, כולל שמו, כתובתו, כתובת הדוא"ל שלו, וכד'.
  11. המשתמש מסכים ומצהיר כי בין אם בבקשתו או כחלק ממדיניות האתר המפורטת בתנאי שימוש אלה, אפשרי שפרטים אישיים מסוימים שלו יכולים להיות זמינים למשתמשים אחרים באתר וכי אין לו ולא יהיו לו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלשהן כלפי האתר ו/או מישהו מטעמו בעניין זה.

   המשתמש מסכים ומצהיר בנוסף לכך כי תהא לאתר הזכות להתקין על מחשבו עוגיות (cookies) ולהשתמש בפרטיו האישיים השונים בכדי לשפר השירותים שהאתר מעניק למשתמש, ובין השאר כדי להציג תוכן המותאם אישית למשתמש.
  12. המשתמש מסכים ומצהיר כי האתר ו/או מישהו מטעמו אינם נושאים ולא יישאו באחריות ו/או בחבות נזיקין או בחבות חוזית או כל סוג אחר של חבות עבור פעולה ו/או מחדל של משתמשים אחרים.
  13. המשתמש מסכים ומצהיר כי לפני הסתמכות על פרסום כלשהו באתר ו/או תוכן כלשהו באתר, עליו לבדוק בקפידה את אמיתות הפרסום ו/או התוכן ולהעסיק מומחים לצורך כך עפ"י הנדרש.
  14. המשתמש מסכים ומצהיר כי האתר רשאי מעת לעת, לפי שיקול דעתו בלבד, לשנות את התצורה, כולל המראה ואופן חיפוש התוצאות של מנוע החיפוש, ואת האופן בו מוצגים התוכן והפרסומות.
  15. המשתמש מסכים ומצהיר כי האתר רשאי, לפי שיקול דעתו בלבד וכחלק מפעילותו העסקית, לחתום על הסכמים חוזיים עם צדדים שלישיים, לקיים שותפויות שונות עם צדדים שלישיים, וכיו"ב.
  16. המשתמש מסכים ומצהיר כי השימוש בשירותי האתר אינו מעניק לו זכויות כלשהן על עסקי האתר, ומתוקף זאת היא אינו מקבל זכויות כלשהן על רווחי האתר ו/או נכסיו ו/או קניינו הרוחני.


   משנים, קביעת תנאים של תחומי שיפוט והודעות
 4. האתר רשאי לעדכן את תנאי השימוש והפרטיות מעת לעת, לפי שיקול דעתו בלבד. הודעה על עדכון שכזה תישלח למשתמשים ו/או תפורסם באתר.
 5. המשתמש מסכים ומצהיר כי בתי-המשפט הכשירים לפסוק במחלוקות שעלולות להתעורר בינו ובין האתר הינם רק אלה היושבים בעיר תל-אביב, ישראל.
 6. המשתמש מסכים ומצהיר כי ההודעה שתישלח אליו לדוא"ל שלו שסיפק לאתר, ייחשב כי הגיעה ליעדה 4 שעות מרגע שליחתה. אם ההודעה תישלח למשתמש בדואר רשום, ייחשב כי הגיעה ליעדה 72 שעות מרגע שליחתה. אם ההודעה נמסרת ביד, ייחשב כי הגיעה ליעדה בשעת המסירה.

 

הנני מצהיר בזאת כי קראתי את תנאי השימוש ואת הצהרת הפרטיות באתר בקפידה וכי אני מסכים לתנאי השימוש ולהצהרת הפרטיות.

 

Find us on:

News

From Our Blog

Webinar: Direction & Opportunities: East Africa"
08/09/2020
Skylimit is looking forward to participating in a unique webinar organized by SID Israel , Herzog, Fox & Neeman and the Ministry of Economy and...
Israel is One of the Leading Countries With Innovative Solutions To COVID-19
05/05/2020
There are over 100 companies in Israel with innovative solutions to Covid-19.    From treatments to remote monitoring to prevenation,...
Supporting Israeli Manufacturers & Companies During These Challenging Times
11/04/2020
Covid-19 has caught all of us by suprise.    The impact is being felt across many industries.    The IsraelExporter.com was...
Viral Outbreaks & Quarantining a City
24/02/2020
With the tragic coronavirus showing no signs of slowing down, law enforcement teams in many cities across many countries are finding themselves in a...
© All rights reserved to IsraelExporter